تصاويري از ريز ساختار فولاد هاي و شرحي بر ساختار آن ها

 

   شما مي توانيد تصاويري از ريزساختار فولاد ها كه در اين مقاله بر آنها شرحي داده شده در پايين مطالب ملاحظه نماييد.

1151 : ساختار ميكروسكوپي

نيتال %2 ، X500 در ميلة فولادي رگه‌هايي از سولفيد منگنز وجود دارد (سياه) و باقيماندة آن را ذرات كاربيد كروي در زمينة فريتي تشكيل مي‌دهد . عكس ميكروسكوپي در جهت نور گرفته شده است .

1090 : ساختارهاي ميكروسكوپي

الف) پيكرال ، X2000 ميله حاصل از نورد گرم به قطر in1 (mm245) قطعه از دماي نور نهايي 1600 تا oF1650 ( 870 تاoC900) سرد شده است . تصوير ميكروسكوپي الكتروني . ساختار : پرليت لايه‌اي

ب) پيكرال ، X1000 ميلگرد به قطر in343 (mm872) كه مدت 2/1 4 دقيقه در دماي oF1750 (oC955) آستنتينه شده است . قطعه به مدت 70 ثانيه در دماي oF940 (oC505) در حمام سرب تندسرمايي شده و پس از آن در هوا سرد شده است . ساختار : بيشتر بينيت و پرليت حل نشده .

ج) پيكرال ، X8000 بعد از نورد گرم ، نوار ورق 80 درصد نورد سرد شده است . جهت عمودي قطعه نورد شده در تصوير ميكروسكوپي الكتروني نشان داده شده است .

ساختار: پرليت لايه‌اي تغيير شكل يافته .

د) نيتال 2 ، X100 سيم فولادي بهينه شده با 38 ، منگنز كه با 75 كاهش در سطح مقطع استحكام آن تا Ksi263 (Mpa1813) افزايش يابد . ساختار : پرليت تغيير شكل يافته ؛ ساختار اوليه پرليت نرم .

ه) نيتال 2 ، X500 مانند حالت (د) اما با بزرگنمايي بيشتر . ساختار : جهت كشش مفتول افقي است . ساختار اوليه با سرد كردن در سرب مذاب حاصل مي‌شود .

1025 : ساختار ميكروسكوپي

الف) پيكرال ، X500 در دماي oF2000 (oC1095) قطعه با آستنيته كردن ، يكنواخت شده و سپس در هوا سرد مي‌شود . ساختار : دانه‌هاي درشت پرليت (قسمت‌هاي تيره) در زمينة آهن (قسمت‌هاي سفيد) قرار گرفته است .

ب) پيكرال ، X500 در دماي oF1700 (oC925) با آستنيته كردن ، يكنواخت شده و سپس در هوا سرد مي‌شود . ساختار : به دليل پايين بودن دماي آستنيته دانه‌ها ريزتر هستند .

1010 : ساختار ميكروسكوپي

الف) نيتال ، X200 در دماي oF1450 (oC790) كربونيتروره شده و سپس در روغن تندسرمايي شده است . اين شكل پوستة پركربن و كم نيتروژن را نشان مي‌دهد . ساختار: حداكثر ساختار داخلي فريت است (نيمه راست) .

ب) نيتال %2 ، X700 به مدت يك ساعت در حمام نمك نيتروره (تهويه شده) در دماي oF1060 (oC570) نيتروره مايع مي‌شود . عمق لاية نيتريده شده in0003/0 (mm0076/0) است . ساختار داخلي : فريت قطعه‌اي و كاربيد مرز دانه‌اي منطقة انتقال واضح نيست .

1020 : ساختار ميكروسكوپي

الف) نيتال ، X500 قطعه كربونيتروره شده در روغن تندسرمايي شده است . اين شكل تأثير زياد پتانسيل كربني را نشان مي‌دهد . ساختار : لايه سفيد بيروني شمنتيت است كه در ادامة آن مخلوط مارتنزيت و آستنتيت باقيمانده وجود دارد و در سمت راست زمينة مارتنزيتي وجود دارد .

ب) نيتال %2 ، 550 قطعه به مدت يك ساعت تا دماي oF1550 (oC845) در حمام نمك ساتيده شده و سپس در آب تندسرمايي شده است . ساختار : قطعه تندسرمايي شده شامل ، مارتنزيت دانة درشت با ذرات كاربيد و فربيت آزاد است .

ج) نيتال %2 ، X100 شرايط مثل حالت (ب) است و ساختار پوسته و ناحية مركزي و ناحية انتقالي را نشان داده است . سختي در حفره‌ها سياه رنگ g500است . فاصلة آنها in003/0 (mm0762/0) است . سختي معادل در پوسته HRC61 و در مركز HRC255 است .

1030 : ساختار ميكروسكوپي

الف) پيكرال ، X1000 به مدت يك ساعت در دماي oF1700 (oC925) آستنيته شده و سپس در دماي oF1430 (oC755) به مدت 2 ساعت و 40 دقيقه اين عمل تكرار مي‌شود . جهت انتقال تك دماي آستنيت ، قطعه را به مدت 4 ساعت در دماي oF1305 (oC710) نگهداري مي‌كنند . قطعه در آب تندسرمايي مي‌شود .

ساختار : در تصوير فريت و دانه‌هاي درشت پرليت مشاهده مي‌شود .

ب) پيكرال ، X1000 به مدت 40 دقيقه در دماي oF1475 (oC800) آستنيته شده و سپس به مدت 15 دقيقه در دماي oF1300 (oC705) نگهداري مي‌شود . براي انتقال تك دما ، قطعه تا دماي oF1305 (oC710) مجدداً گرم مي‌شود و به مدت 192 ساعت در همين دما نگهداري مي‌شود . ساختار : پرليت كروي در زمينة فريت .1117 : ساختار ميكروسكوپي

الف) پيكرال ، X200 ميله فولادي با آستنيته شدن در دماي oF1650 (oC900) به مدت 2 ساعت يكنواخت شده و پس از آن در هواي ساكن سرد شده است .

ساختار : تكه‌هاي فريت (روشن) ، اثرات فريت و يدمانشتتن ، پرليت ريز (تاريك) ذرات كروي سولفيد منگنز .

ب) نيتال %3 ، X200 قطعه در دماي oF1550 (oC845) به مدت 4 ساعت در آمونياك ، 3 پروپان 6 و باقيمانده آن گاز گرماگير ، كربونيتروره شده و سپس در روغن تندسرمايي شده است در دماي oF300 (oC150) به مدت 2/1 1 ساعت بازپخت شده است . ساختار : آستنيت باقيمانده (سفيد) و ذرات سولفيد منگنز (تاريك) در زمينة مارتنزيت بازپخت شده.

ج) نيتال ، X200 قطعه كربونيتروره شده و سپس در روغن تندسرمايي شده است . ساختار : لايه‌اي از فريت كربن‌زدايي شده كه از ساختار مارتنزيتي به وجود آمده است (طرف چپ عكس ميكروسكوپي) مواد اصلي محصول تكه‌هايي از فريت مي‌باشد (سفيد) .

1078 : ساختار ميكروسكوپي

پيكرال ، X550 ميلة حاصل از نورد گرم كه از دماي نورد در هوا سرد شده است . ساختار : بيشتر آن پرليت و مقدار زيادي پرليت لايه‌اي حل شده و همچنين مقداري فريت آزاد مرز دانه‌اي وجود دارد .

1055 : ساختار ميكروسكوپي

الف) پيكرال ، X1000 ميلگرد به قطر in4/1 (mm 35/6) به مدت 3/1 2 دقيقه در دماي oF1710 (oC930) آستنيته شده سپس به مدت 35 ثانيه در حمام سرب با دماي oF1020 (oC550) تندسرمايي شده و پس از آن در هوا سرد شده است . ساختار : پرليت نامحلول (سياه) فريت (سفيد) در مرز دانه‌هاي آستنيت اوليه .

ب) پيكرال ، X1000 سيم به قطر in132/0 به مدت 2/1 1 دقيقه در دماي oF1890 (oC1032) آستنيته شده سپس به صورت مرحله‌اي در هوا سرد شده است . ساختار : پرليت لايه‌اي با رسوب‌هاي ناپيوسته فريت در مرز دانه‌هاي آستنيت اوليه .

1039 : ساختار ميكروسكوپي

الف) نيتال %1 ، X750 . غلتك‌ها براي استفاده در آزمايش خستگي كربن‌دهي گازي شده‌اند. درون بار و تغييرات پروانه‌اي شكل در مركز كه به فاصله in005/0 (mm127/0) از سطح تماس قرار گرفته است . ساختار : آن فريت سخت‌كاري شده كه در اثر تقيل مارتنزيت به وجود آمده است .

ب) پيكرال %2 ، X1950 . مانند (الف) اما تصوير الكتروني از كاربيدهاي كروم به صورت نقش برگردان و بزرگتر است عمل ظاهر سازي كمتر از قسمت (الف) است . تغييرات پروانه‌اي شكل در مركز و در ابتدا تنش‌هاي اصلي تشكيل شده است .1038 : ساختار ميكروسكوپي

الف) نيتال %2 ، X50 مقطع طولي پس از آهنگري مُك داخلي از ميلگرد اصلي (قسمت‌هاي سياه) . فريت (سفيد) .

ب) نيتال %2 ، X100 مقطع عرضي پس از آهنگري قطعه شديداً داغ شده است كه اين شكل اولين مرحلة داغ‌زدگي را نشان مي‌دهد . ساختار : فريت (سفيد) در امتداد دانه‌هاي درشت آستنيت است . زمينة فريت (سفيد) و پرليت (سياه) .

ج) نيتال %2 ، X550 . مانند قمست (ب) با بزرگنمايي بيشتر . ساختار : فريت متراكم و دانه‌هاي درشت آستنيت همچنين شامل ذرات ريز اُكسيد است (نقاط سياه) . زمينة فريت (سفيد) و پرليت (سياه) .

1077 : ساختار ميكروسكوپي

الف) نيتال %2 ، X100 . مقطع طولي سيم فولادي كه تحت كشش سرد قرار گرفته است . استحكام كششي آن Ksi245 (Mpa689) است كه با 80% كاهش سطح مقطع به دست آمده است . ساختار : پرليت تغيير شكل يافته در زمينه پرليت لايه‌اي نرم .

ب) نيتال %2 ، X1000 . سيم فولادي كشيده شده كه تندسرمايي و بازپخت شده است . قطعه در دماي oF1600 (oC870) آستنيته شده است و پس از آن در روغن تندسرمايي شده ، سپس در دماي oF850 (oC455) بازپخت شده است . ساختار : مارتنزيت بازپخت شده ، مقداري فريت آزاد وجود دارد .

1524 : ساختار ميكروسكوپي

پيكرال و نيتال ، X500 . ورق با ضخامت in8 /1 (mm175/3) در دماي oF2000 (oC1095) آستنيته شده و پس از آن در هوا سرد شده است .

ساختار : در مناطق تاريك پرليت نرم و مقداري بينيت و در مناطق روشن فريت در مرز دانه‌هاي آستنيت اوليه و در بين دانه‌هاي فريت با صفحات ويدمان‌اشتيتن وجود دارد .

1215 : ساختار ميكروسكوپي

الف) قطعة صيقل كاري شده (عملظاهر سازي انجام نشده) 1000X . ساختار : لوله فولادي كه كشش سرد شده است تكه‌هاي ناخالص سولفيد موجود در مقطع طولي .

ب) قطعة صيقل كاري شده (عمل ظاهر سازي انجام نشده) 1000X . ساختار : لوله فولادي كشش سرد شده كه با بزرگنمايي كمتر نشان داده شده است . و همين طور تكه‌هاي ناخالص سولفيد مشخص مي‌باشد .

1040 : ساختار ميكروسكوپي

الف) نيتال ، X200 . ميلگرد با قطر in1 (mm4/25) به مدت 30 دقيقه در دماي oF1675 (oC915) آستنيته شده و به آرامي در كوره سرد شده است .

ساختار : فريت (قسمت‌هاي سفيد) و پرليت (سياه) .

ب) نيتال ، X500 . مانند قسمت (الف) اما با بزرگنمايي بيشتر . ساختار : پرليت و دانه‌هاي فريت كه بيشتر حل شده‌اند . اندازة دانه‌ها در قمست‌هاي (الف) و (ب) خيلي متفاوت است .

ج) پيكرال ، X1000 . به مدت 40 دقيقه در دماي oF1475 (oC800) آستنيته شده است . جهت انتقال تك ماد ، به مدت 6 ساعت در دماي oF1305 (oC705) نگهداري شده است . ساختار : كاربيدي كروي در زمينة فريت .

د) نيتال ، X500 ميلگرد با قطر in1 (mm4/25) در دماي oF1675 (oC915) آستنيته شده و به مدت 30 دقيقه در دماي oF785 (oC420) در حمام نمك تندسرمايي شده و سپس در هوا سرد شده است . ساختار : مقدار غير نرمال فريت (سفيد) كه كربن‌گيري جزئي را در سطح مشخص كرده است (بالا) .

ه) نيتال ، X500 . مانند قسمت (ب) . قسمت داخلي ميلگرد . ساختار : فريت (قسمت‌هاي سفيد) و دانه‌ةاي آستنيت كه قبل از آن قرار گرفته است . پرليت (قسمت‌هاي سياه و خاكستري) .

و) نيتال ، X500 . ميلگرد با قطر in1 (mm4/25) به مدت 30 دقيقه در دماي oF1675 (oC915) آستنتيه شده ، سپس در روغن تندسرمايي شده و در دماي oF400 (oC205) بازپخت شده است . ساختار : مارتنزيت بازپخت شده (خاكستري) ؛ فريت (سفيد) .

1060 : ساختار ميكروسكوپي

الف) پيكرال ، X1000 . ميله به قطر in4/1 (mm635) با استفاده از هواي جريان‌دار با سرعت زياد ، در يك مرحله از دماي نورد گرم سرد شده است . ساختار : پرليت نامحلول و مقداري پرليت لايه‌اي و مناطق سفيد رنگ و پراكنده فريت مي‌باشد (تا حدودي) زمينة دانه‌هاي آستنيت اوليه است .

ب) پيكرال ، X1000 ميله به قطر in64/17 (mm6447) به مدت 2/1 2 دقيقه در دماي oF1730 (oC945) آستنيته شده است . . به مدت 55 ثانيه در حمام سرب با دماي oF990 (oC530) تندسرمايي شده و پس از آن در هوا سرد شده است . ساختار : پرليت (مناطق سياه) و فريت (سفيد) در مرز دانه‌هاي آستنيت اوليه .

ج) پيكرال ، X1000 سيم به قطر in281 (mm87137) به مدت 3 دقيقه در دماي oF1930 (oC1055) آسنيته شده و پس از آن به صورت مرحله‌اي در هوا سرد شده است . ساختار: تا حدودي پرليت حل شده (سياه) ، فريت (سفيد) در مرز دانه‌هاي آستنيت اوليه .

د) پيكرال ، X1000 . سيم به ضخامت in099/0 (mm515/2) به مدت يك دقيقه در دماي oF1860 (oC1015) آستنيت شده و پس از آن به صورت مرحله‌اي در هوا سرد شده است. ساختار : پرليت نرم (سياه) و غير قابل حل ، مقداري فريت در مرز دانه‌هاي آستنيت اوليه.

ه) پيكرال ، X100 كربن‌زدايي شده و به مدت يك ساعت قبل از نورد در دماي oF2200 (oC1205) حرارت داده شده است . ساختار : لايه نازك پوسته بر روي سطح بالايي (عكس ميكروسكوپي) كه لاية سفيد رنگ بالاي آن كربن‌زدايي شده است و پرليت و فريت غير قابل حل .

و) پيكرال ، X500 . قطعه كربن‌زدايي شده . به مدت 12 دقيقه بين دماي 1600 تا oF1700 ( 870 تا oC925) حرارت داده شده و پس از آن در هوا سرد شده است . ساختار : پوسته در بالاي عكس ميكروسكوپي ، تا حدود لاية زير پوسته كربن‌زدايي شده است و پرليت (سياه) و مقداري فريت مرز دانه‌اي .

1541 : ساختار ميكروسكوپي

الف) نيتال ، X330 . قطعه در دماي oF2200 (oC1205) آهنگري شده و سپس در هواي جرياندار سرد شده است . ساختار : دانه‌هاي فريت با صفحه‌هاي ويدمان‌اشتيتن در مرز دانه‌هاي آستنيت اوليه قرار دارد و زمينة آن مارتنزيتي است .

ب) نيتال ، X550 . قطعه در دماي oF2200 (oC1205) آهنگري شده ، ولي در هواي جريان‌دار ملايم‌تر سرد شده است . ساختار : با آهسته سرد كردن فولاد بينيت بالايي تشكيل مي‌شود (مناطق تاريك) و زمينة آن مارتنزيتي است .

ج) نيتال ، X2850 . آهنگري و سرد كردن مانند حالت (ب) عكس به وسيله ميكروسكوپ الكتروني گرفته شده است . ساختار : مناطق ظاهر سازي شده بينيت بالايي شامل ذرات كاربيدي و فريتي هستند . قسمت‌هاي صاف مارتنزيت هستند .

د) نيتال %2 ، X110 . ميلة فولادي حاصل از نورد گرم به قطر in16/15 (mm82/23) كه مقطع آن عرضي است . ساختار : بالاي سطح ، شكاف به عمق in010/0 (mm245/0) و كربن‌گيري جزئي را نشان مي‌دهد . (مناطق سفيد) ، هسته‌هاي فريتي (مناطق سفيد) در خارج از دانه‌هاي آستنيت اوليه و در زمينة مارتنزيتي وجود دارد .

ه) نيتال %1 ، X100 به مدت 2 ساعت پليسه‌هاي فولاد آهنگري شده در دماي oF1600 (oC870) آستنيته شده و سپس در آب تندسرمايي شده است . به مدت 2 ساعت در دماي oF1200 (oC650) بازپخت شده است . ساختار : اكسيد آهن (تاريك) ، فريت (روشن) و مارتنزيت بازپخت شده قسمت داخلي فولاد ، فريت و مارتنزيت بازپخت شده است .

و) نيتال %1 ، X100 . لوله آهنگري شدة فولادي كه آستنيته شده و پس از آن در آب تندسرمايي شده است . براي رسيدن به سختي 25 تا HRC30 بارپخت شده است . ساختار : اكسيد آهن (تاريك) . مناطق سفيد اطراف لوله به وسيلة‌ كربن‌گيري به وجود آمده است . باقيماندة ساختار آن مارتنزيت بازپخت شده مي‌باشد .

1045 : ساختارهاي ميكروسكوپي

الف) نيتال %2 ، X500 . ميله به قطر in1 (mm4/25) با آستنيته شدن در دماي oF1550 (oC845) يكنواخت سازي شده است . قطعه در هوا سرد شده و به مدت 2 ساعت در دماي oF900 (oC480) بازپخت شده است . ساختار : پرليت لايه‌اي نرم (قسمت تيره) و فريت (سفيد) .

ب) پيكرال ، X500 . صفحه به ضخامت in8/1 (mm175/3) با آستنيته شدن در دماي oF2000 (oC1095) يكنواخت سازي شده و سپس در هوا سرد شده است . ساختار : پرليت (خاكستري تيره) و فريت (روشن) .

ج) پيكرال ، X500 . مانند قسمت (ب) ، به جز اينكه از نمونة ميله‌اي استفاده شده است همچنين اندازه دانه نزديكتر است . ساختار : پرليت (خاكستري) و شبكه‌اي از فريت مرز دانه‌اي (سفيد) و لايه‌هاي خيلي كمي از فريت .

د) پيكرال ، X 330 قطعات آهنگري شده از دماي oF2200 (oC1205) (دماي قطعات) در هوا سرد شده‌اند . ساختار : پوششي از تركيب اولية فريت در مرز دانه‌هاي آستنيت اوليه ، با ظاهر دوراني فريت در زمينة پرليت .

ه) پيكرال %4 ، X500 . ميله به قطر in2 (mm508) ، به مدت 2 ساعت در دماي oF1550 (oC845) آستنيته شده و به مدت 15 ثانيه در روغن تندسرمايي شده است . سپس به مدت 5 دقيقه در هوا سرد شده و تا دماي اتاق تندسرمايي شده است . ساختار : فريت در مرز دانه‌هاي آستنيت اوليه . ساختار سوزني در بالاي بينيت و زمينة پرليت (سياه) .

و) نيتال %2 ، X100 قطعه به مدت 3 ساعت در دماي oF1650 (oC900) آستنيته شده و در هوا سرد شده ، سپس به مدت 2 ساعت در دماي oF400 (oC205) بازپخت شده است . ساختار : باقيمانده ، فريت و پرليت .

ز) پيكرال ، X500 ميله به مدت 10 دقيقه در دماي oF2200 (oC1205) آستنيته شده و براي انتقال جزئي تك دما به مدت 10 دقيقه در دماي oF640 (oC304) نگهداري شده ، سپس در هوا تا دماي اتاق سرد شده است . ساختار : بينيت كمتر (سياه) در زمينة مارتنزيت (سفيد) .

ح) نيتال %2 ، X500 ميله با قطر in2 (mm50) به مدت 2 ساعت در دماي oF1550 (oC845) آستنيته شده و به مدت 15 ثانيه در روغن تندسرمايي شده ، به مدت 3 دقيقه در هوا سرد شده و تا دماي اتاق در آب تندسرمايي شده است . نمونه از زير سطح 8/1 in (mm175/3). ساختار : نوارهاي تيره در امتداد مرز دانه‌هاي آستنيت قبلي ، احتمالاً بينيت بالايي هستند . زمينة آن مارتنزيت است .

ط) پيكرال %4 ، X500 قطر ميله in2 (mm8/50)به مدت 2/1 2 ساعت در دماي oF1550 (oC845) آستنيته شده وبه مدت 4 ثانيه در آب تندسرمايي شده است . به مدت 3 دقيقه در هوا سرد شده و تا دماي اتاق تندسرمايي شده است . فاصله زير سطح 8/1 in (mm175/3). ساختار : ساختار شبكه‌اي (سياه) احتمالاً در زير بينيت زمينة روشن از مارتنزيت است .

ي) پيكرال %4 ، X500 . مانند قسمت (ط) به جز ساختار متفاوت . ساختار : لايه‌هاي خاكستري ممكن است بينيت بالايي باشد . توده‌هاي پراكنده ممكن است بينيت پاييني باشد. زمينه مارتنزيت است .

1050 : ساختار ميكروسكوپي
الف) نيتال ، X825 . به مدت 2/1 ساعت در دماي oF1600 (oC870) آستنيته شده و پس از آن در روغن تندسرمايي شده است . ساختار : با آهسته سرد كردن فريت و بينيت مرز دانه‌اي تشكيل مي‌شود (قسمت‌هاي كه شبيه پر هستند) زمينه مارتنزيتي است (سفيد رنگ).
ب)‌ به مدت يك ساعت در دماي oF1600 (oC870) آستنيته شده و سپس در آب تندسرمايي شده است و پس از آن به مدت يك ساعت در دماي oF500 (oC260) بازپخت شده است . ساختار : مارتنزيت بازپخت شده ريز است . فريت آزاد وجود ندارد و نشان دهندة اين است كه تندسرمايي مؤثر بوده است .
ج) نيتال ، X825 . مانند حالت (ب) ، اما به مدت يك ساعت در دماي oF700 (oC480) بازپخت شده است . ساختار : مارتنزيت بازپخت شده است .
د) نيتال ، X825 . مانند حالت (ب) ، اما به مدت يك ساعت در دماي oF900 (oC480) بازپخت شده است . ساختار : مارتنزيت بازپخت شده ، فريت و كاربيد به سختي حل شده‌اند .
ه) نيتال ، X825 . مانند حالت (ب) ، اما در دماي oF1100 (oC595) بازپخت شده است . ساختار : مارتنزيت بازپخت شده ، فريت و كاربيد به راحتي حل شده‌اند .
و) نيتال ، X9130 . مانند حالت (د) ، تصوير ميكروسكوپي نمونه‌اي از يك ساختار كاملاً تندسرمايي شده است .
1018 : ساختارهاي ميكروسكوپي
الف) نيتال %1 ، X500 . قطعه به مدت 8 ساعت كربن‌دهي شده است . ميزان كربن موجود در سطح 60/0 تا 70/0 درصد است . ساختار : فريت (قسمت روشن) و آستنيت مرز دانه‌اي و پرليت (قسمت تيره) .
ب) نيتال %1 ، X500 . قطعه به مدت 4 ساعت كربن‌دهي شده است . ميزان كربن موجود در سطح 70/0 تا 80/0 درصد كاملاً پرليتي است . ساختار : قسمت‌هاي تيره پرليت است و قسمت‌هاي از فريت بيروني (قبلي) آستنيت مرز دانه‌اي است .
1018 : ساختارهاي ميكروسكوپي
ج) نيتال %1 ، X500 . قطعه به مدت 6 ساعت كربن دهي شده است . ميزان كربن موجود در سطح 90/0 تا 100/0 درصد است . ساختار : لاية نازكي از كاربيد قبل از آستنيت مرز دانه‌اي در زمينة پرليت قرار گرفته است .
د) نيتال %1 ، X500 . قطعه به مدت 16 ساعت كربن‌دهي شده است . ميزان كربن موجود در سطح 00/1 تا 10/1 درصد است . ساختار : لاية سطحي كاربيد و زير سطح لاية نازكي از كاربيد قبل از آستنيت مرز دانه در زمينة پرليت قرار دارد .
ه) نيتال %1 ، X500 . قطعه به مدت 18 ساعت در كوره پيوسته كربن‌دهي شده است و تحت اتمسفر در كورة سرپوشيده سرد شده است . ساختار : لاية جدا شده كاربيد (تقريباً 90/0 درصد كربن) زمينة پرليت را پوشانده است .
و) نيتال %1 ، X500 . قطعه به مدت 12 ساعت كربن‌دهي شده است . ميزان كربن موجود در سطح 10/1 درصد است . ساختار : لاية سطحي ، كاربيد است و لايه‌اي از كاربيد قبل از آستنيت مرز دانه‌اي در زمينة پرليت قرار دارد .
ز) نيتال %1 ، X500 . فولاد را به مدت 5 ساعت تا دماي oF1700 (oC925) در كورة همدماساز با نفوذ هوا ، كربن‌دهي گازي شده است . قطعه به مدت 2 ساعت و 10 دقيقه تا دماي oF1000 (oC450) در كوره سرد شده و سپس تا دماي اتاق در هوا سرد شده است . در اثر نفوذ هوا به كوره لاية نازك كربن‌گيري شده (فريت) به وجود آمده و سطح را پوشانده است . ساختار : زمينة آن پرليت ، و كاربيد كه قبل از مرز دانه‌هاي آستنيت قرار دارد .
ح) نيتال %1 ، X500 . قطعه كربن‌دهي گازي شده و سپس در كوره سرد شده و تحت همان شرايط (ز) تا دماي اتاق سرد شده است . فقط اينكه ، نفوذ هوا به داخل كوره بيشتر شده و لاية كربن‌گيري شده در اثر نفوذ هوا ضخيم‌تر شده و زمينة پرليت را پوشانده است . ساختار : كربن در مرز دانه‌ها پخش است .
ط) نيتال %3 ، X200 . به مدت 4 ساعت ، تا دماي oF550 (oC845) در 3 درصد آمونياك كربونيتروره شده است . 6 درصد پروپان و گاز گرماگير باقيمانده . قطعه در روغن تندسرمايي شده است و تا دمايي oF100- (oC74-) سرد شده سپس به مدت 2/1 1 ساعت تا دماي oF300 (oC150) بازپخت شده است . ساختار : مارتنزيت بازپخت شده و مقداري بينيت .
ي) نيتال ، X100 . به مدت 4 ساعت تا دماي oF1550 (oC845) كربونيتروره شده و سپس در روغن تندسرمايي شده ، اما بازپخت نشده است . در دماي زير صفر پايدارسازي شده است . ساختار پوسته معمولي براي فولادهاي كربني . ساختار : مارتنزيت ، ذرات كاربيد و مقدار كمي آستنيت باقيمانده .
ك) پيكرال ، X200 . قطعه با آستنيته شدن در دماي oF1625 (oC885) در 2 ساعت ، آنيل شده و سپس در كوره سرد شده است . ساختار : آنيل شده (آنيل كامل) شامل تكه‌هاي پرليت (قسمت‌هاي سياه) در زمينة فريت .
1095 : ساختار ميكروسكوپي
الف) پيكرال ، X1000 . ميله با آستنيته شدن در دماي oF1600 (oC870) يكنواخت شده و پس از آن در هوا سرد شده است . ساختار : تا حدودي پرليت حل نشده (سياه) و مقداري هم پرليت ورقه‌اي .
ب) نيتال ، X1000 . ميله حاصل از نورد گرم به قطر in4/1 1 (mm75/31) با نگه داشتن در دماي oF1250 (oC675) به مدت 15 ساعت كروي شده و سپس در هوا خنك شده است . ساختار : ذرات سمنتيت كروي در زمينة فريتي .
ج) نيتال %2 ، X500 . سيم در دماي oF1725 (oC940) آستنيته شده و سپس در روغن تندسرمايي شده است . ساختار : مخلوطي از پرليت ريز و بينيت پاييني (مناطق تاريك) ، مارتنزيت بازپخت نشده (مناطق روشن) ساختار حاصل از تندسرمايي انطقاعي .
د) پيكرال ، X1000 . دو بار در دماهاي oF1600 (oC870) و oF1500 (oC815) آستنيته شده و سپس در آب تندسرمايي شده است . ساختار : مارتنزيت بازپخت نشدة ريز كه در اثر تندسرمايي شديد به وجود آمده است . مقداري سمنتيت كروي .
ه) پيكرال ، X1000 . مقدار حالت (د) اما بعد از تندسرمايي در دماي oF300 (oC150) بازپخت شده است ؛ و مارتنزيت بازپخت شده تاريك‌تر از حالت (د) مي‌باشد . ساختار : مقداري ذرات سمنتيت كروي .
و) نيتال %2 ، X550 . به مدت 2/1 ساعت در دماي oF1625 (oC885) آستنيته شده و پس از آن تا دماي oF625 (oC330) تندسرمايي شده است . به مدت 5 دقيقه در اين دما نگه داشته شده و پس از آن در روغن تندسرمايي شده است . ساختار : بينيت پاييني (تاريك) و مارتنزيت بازپخت نشده (روشن) .
ز) نيتال %2 ، X550 . مانند حالت (و) اما به مدت 20 دقيقه در دماي تندسرمايي oF850 (oC445) نگه‌داري شده و پس از آن در هوا خنك شده است . ساختار : بينيت پاييني (تاريك) و مارتنزيت بازپخت نشده (روشن) .
ح) نيتال %2 ، X550 مانند حالت (و) اما به مدت يك ساعت در دماي تندسرمايي oF850 (oC445) نگه‌داري شده و پس از آن در هوا خنك شده است (بازپخت آستنيته شده) . ساختار : بيشتر آن را بينيت بالايي تشكيل مي‌دهد .
ط) نيتال ، X500 . قالب فولادي كه تا عمق in10% (mm54/2) سخت گرداني القايي شده است . ساختار : منطقه انتقالي شامل مارتنزيت نرم (قسمت بالا) است كه به طرف ساختاري كه شامل سمنتيت كروي اوليه در زميني فريتي است ، انتقال مي‌يابد (قسمت پايين) .
ي) نيتال ، X1000 . مانند حالت (ط) اما با بزرگنمايي بيشتر .
ك) نيتال ، X500 . مانند حالت (ط) اما اين عكس از نزديك سطح فولاد گرفته شده است . ساختار : مارتنزيت ريز (خاكستري) و پرليت حل نشده ريز (سياه) و ذرات سفيد ، سمنيت‌هاي كروي هستند كه در ساختار اوليه وجود داشته است .
ل) نيتال ، X 1000 . مانند حالت (ك) اما با بزرگنمايي بيشتر .
 

تصاويري از فولاد سري 1010
تصاويري از فولاد سري 1010
تصاويري از فولاد سري 1018
تصاويري از فولاد سري 1018
تصاويري از فولاد سري 1020
تصاويري از فولاد سري 1020
تصاويري از فولاد سري 1025
تصاويري از فولاد سري 1025
تصاويري از فولاد سري 1030
تصاويري از فولاد سري 1030
تصاويري از فولاد سري 1038
تصاويري از فولاد سري 1038
تصاويري از فولاد سري 1039
تصاويري از فولاد سري 1039
تصاويري از فولاد سري 1040
تصاويري از فولاد سري 1040
تصاويري از فولاد سري 1045
تصاويري از فولاد سري 1045
تصاويري از فولاد سري 1045
تصاويري از فولاد سري 1045
تصاويري از فولاد سري 1050
تصاويري از فولاد سري 1050
تصاويري از فولاد سري 1055
تصاويري از فولاد سري 1055
تصاويري از فولاد سري 1060
تصاويري از فولاد سري 1060
تصاويري از فولاد سري 1078
تصاويري از فولاد سري 1078
تصاويري از فولاد سري 1090
تصاويري از فولاد سري 1090
تصاويري از فولاد سري 1095
تصاويري از فولاد سري 1095
تصاويري از فولاد سري 1117
تصاويري از فولاد سري 1117
تصاويري از فولاد سري 1151
تصاويري از فولاد سري 1151
تصاويري از فولاد سري 1215
تصاويري از فولاد سري 1215
تصاويري از فولاد سري 1524
تصاويري از فولاد سري 1524
تصاويري از فولاد سري 1541
تصاويري از فولاد سري 1541
/ 0 نظر / 40 بازدید