نگرشی بر سياليت

عنوان مقاله:

 

 نگرشی بر سياليت

 نويسنده: مهندس سید یاسر مرتضوی  

 فلز مذاب در هنگام حركت درون قالب همواره با پديده هاي انتقال حرارت و پيامدهاي آن همچون افزايش گرانروي، كاهش سرعت، انجماد از ديواره ها ودر نهايت انجماد كامل روبرو است. شدت اين پديده ها نبايد به قدري باشد كه از پر شدن كامل قالب وبرقراري شيب دمايي مناسب جلوگيري كند. بنابراين نخستين عامل مهم در طراحي سيستم راهگاهي، قابليت جريان مذاب در اين شرايط است كه تحت عنوان سياليت ريخته گري (Casting Fluidity ) شناخته مي شود. دراين تعريف بيشترين مسافتي كه مذاب در يك قالب استاندارد طي مي كند، طول سياليت حداكثر (Maximum Fluidity Length) ناميده مي شود. البته اين تعبير ريخته گران از سياليت با تعبير فيزيكدانها كه آن را معكوس گرانروي مي دانند، تفاوت دترد. مفهوم با ارزش ديگري كه غالبا به آن توجه نمي شود، طول بحراني جريان مذاب است كه به آن طول سياليت پيوسته يا مداوم (Continuous Fluidity Length )گفته مي شود.

1-عوامل موثر بر سياليت :
به طور كلي عوامل موثر بر سياليت را مي توان به 4 دسته تقسيم نمود:
1)مشخصات مذاب : مثل خواص فيزيكي وحرارتي،كيفيت متالورژيكي و ناخالصي هاي مذاب
2)مشخصات قالب : مثل خواص حرارتي وكيفيت سطحي
3)روش بارريزي
4)طراحي سيستم راهگاهي
تعدادي از مهمترين عوامل در زير توضيح داده مي شوند :

1-1- رفتار انجماد (Mode of solidification) :
براساس تحقيقات انجام شده توسط Kondic (70-1950)وFlemings (1974) وهمكارانشان، سياليت فلزات خالص و آلياژهاي يوتكتيك كه در يك درجه حرارت ثابت منجمد مي شوند با سياليت آلياژهايي كه در يك محدوده دمايي منجمد مي گردند، متفاوت است. اين دونوع رفتار در انجماد به ترتيب انجماد پوسته اي (Skin Solidification ) وانجماد خميري (Mashy Solidification) ناميده مي شوند. مدل انجماد جريان يك آلياژ با انجماد پوسته اي، به صورت جبهه انجماد صفحه اي از ديواره قالب به سمت مركز است. جريان مذاب تا زماني مي تواند به حركتش ادامه دهدكه جبهه هاي انجماد به هم برسند و كانال جريان را به طور كامل ببندند(شکل1).
 


 

الف

ب

untitled.JPG
شکل1:توقف جریان در اثر:
الف) انجماد پوسته ای و کامل فلز خالص و آلیاژ یوتکتیک
ب) انجماد خمیری و نسبی آلیاژ با دامنه زیاد


با فرض اينكه سرعت تقريبي مذاب، مقدار ثابت V وزمان انجماد
....

(ادامه مطلب به صورت pdf می با شد)
حجم 280kb

archive.jpg

/ 0 نظر / 8 بازدید