انواع ماشین تراش

ماشین تراش رایجترین ماشین ابزاری است که در عملیات تولید در مقیاس کوچک بکار می رود. انواع دیگر ماشین تراش نیز وجود دارد. در عملیات تولید در مقیاس متوسط بطور گسترده ای از ماشین سری تراش استفاده می شود. در این ماشین بجای پس دستگاه برجک شش گوش و چرخانی قرار دارد که به کمک پیچ جلوبر در طول بستر به حرکت در می آید. در سطوح ششگانة این برجک می توان انواع قلمها را نصب کرد ( در بعضی از برجکها در هر سطح 2 یا چند قلم نصب می شود ) و هر یک از آنها را به موقع، و با به چرخش درآوردن برجک به موقعیت مناسب آورد و تراشکاری را آغاز کرد.

          ماشین تراشهای خودکار ( تک محوری و چند محوری ) برای تولید انبوه قطعات کوچک از میله های استوانه ای مناسب اند. حرکتهای مختلف در این ماشین ها به کمک بادامکهایی که به همین منظور تراشیده شده اند کنترل می شود. کلیة عملیات، از جمله تغذیة تدریجی مادة اولیه به درون گیرة فشنگی، از طریق سوراخی که در محور اصلی تعبیه شده، بطور خودکار انجام می شود. فقط در هنگام تعویض میلة مادة اولیه، ماشین نیازمند مراقبت است. قطعاتی از قبیل پیچهای کوچک، که باید به تعداد زیاد تولید شوند، با استفاده از این نوع ماشینها تراشیده می شوند.

 

 

 

 

ماشین داخل تراش عمودی

برای تراش قطعات سنگین، یا قطعاتی با قطر زیاد، ماشین تراش با محور افقی مناسب نیست. محور اصلی چنین ماشینهایی باید بسیار بالا برده شود، در این صورت تراشکار به آسانی نمی تواند قطعه کار و قلم را به دستگاه ببندد. از سوی دیگر بستن قطعه کار به صفحه نظام، یا بستن آن بین 2 مرغک بسیار دشوار خواهد بود. بدین سبب برای تراشیدن این نوع قطعات از ماشینی به نام داخل تراش عمودی استفاده می شود که طبق همان اصول ماشین تراش افقی قطعه کار می چرخد ( حرکت C` ) و حرکت پیشروی به طور پیوسته و خطی به قلم داده می شود. حرکت پیشروی ممکن است در امتداد عمود بر محور چرخش قطعه کار ( حرکت X )، یا به موازات آن ( حرکت Z ) نیز باشد.

          در این ماشینها قلمهای تک لبه ای به کار می روند که به قلم گیرهایی شبیه قلم گیر چهار طرفه ولی بدون قابلیت تقسیم سریع، بسته می شوند. عملیات تراش معمولاً به روتراشی ( حرکت –Z )، پیشانی تراشی ( حرکت –X )، و داخل تراشی ( حرکت –Z ) محدود است. هندسة تراش و معادله هایی که در آنجا به دست آمد، برای ماشین داخل تراش عمودی نیز معتبر است.

          برای بستن قطعه کار از میزی افقی و چرخان، که شیارهایی شعاعی T شکل برای جای دادن گیره ها دارد، استفاده می شود.

 

 

 

ماشین داخل تراش افقی

آخرین ماشین از مجموعة ماشینهایی که در آنها از قلمهای تک لبه ای استفاده می شود و حرکت اصلی چرخشی دارند و در اینجا شرح داده می شود ماشین داخل تراش افقی است. این نوع ماشین غالباً در مواردی بکار می رود که به تراشیدن سوراخ داخلی در قطعه کارهای بزرگ غیر استوانه ای نیاز است. به طور کلی وقتی گفته می شود که ماشینی عمودی یا افقی است، منظور نشان دادن امتداد محوری است که حرکت اصللی ماشین را تأمین می کند. بنابراین در ماشین داخل تراش افقی محور اصلی افقی است.

          ویژگی اصلی این ماشین آن است که بر خلاف داخل تراش عمودی، در این ماشین قطعه کار در حین ماشینکاری ثابت است و حرکتهای مولد را تنها قلم انجام می دهد. متداولترین فرایند ماشینکاری که با این ماشینها انجام می شود سوراخ تراشی است. عمل سوراخ تراشی با چرخش قلم، که بر روی میلة داخل تراش متصل به محور اصلی نصب شده ( حرکت C ) انجام می شود. حرکتهای ماشین ابزار، که می توان برای حرکت دادن قطعه کار از آنها استفاده کرد، صرفاً برای استقرار قطعه کار به کار می روند و معمولاً در هنگام ماشینکاری از آنها استفاده نمی شود. با استفاده از قلم کیر ویژه ای که قلم را در حین چرخش در امتداد شعاعی پیشروی می دهد، می توان پیشانی تراشی کرد.

          میز کار این ماشین نیز شیارهای T شکل دارد و برای بستن قطعه کار با گیره از آنها استفاده می کنند.

          معادله هاییکه قبلاً برای تعیین ضخامت برادة تغییر شکل نیافته، زمان ماشینکاری و آهنگ براده برداری به دست آمد، در اینجا نیز برای سوراخ تراشی و پیشانی تراشی معتبر است.

 

ماشین صفحه تراش

صفحه تراش ماشین کوچکی است که حرکت اصلی در آن خطی است. قلم تک لبه ای در سر قلم که در انتهای بازو قرار دارد محکم می شود. حرکت بازو رفت و برگشتی است ( حرکت X ) که بوسیلة یک سیستم محرک مکانیکی، یا سیلندر و پیستون هیدرولیکی تأمین می شود. سرعتحرکت رفت، که در حین آن عمل تراش انجام میشود، خواه با استفاده از سیستم مکانیکی و خواه با استفاده از سیستم هیدرولیکی، به مراتب از سرعت حرکت برگشت کمتر است. سرعت حرکت برگشت از آن رو بیشتر است که زمان ماشینکاری به حداقل ممکن برسد. در همة صفحه تراشها طول حرکت قابل تغییر است تا بتوان برای هر قطعه، طول حرکت مناسب را انتخاب کرد. در پایان هر حرکت برگشت، پیشروی به صورت پله ای و به کمک چرخ ضامن دار، که سبب چرخیدن، پیچ جلوبر در کشو عرضی، و در نتیجه حرکت میز می شود، انجام می گیرد.

          از ماشینهای صفحه تراش بیشتر برای تراشیدن سطوح مستوی بر روی قطعات کوچک وابسته به گروههای کم تعداد استفاده می شود. برای ماشینکاری سطحی افقی ، پیشروی به طور افقی ( حرکت Y` )، و برای ماشینکاری سطحی عمودی، پیشروی به طور عمودی ( حرکت Z` ) انجام می شود.

          همان طور که در شکل دیده می شود، سر قلم به قلم گیر و پایة مرکب در ماشین تراش بی شباهت نیست. سر قلم را می توان چرخاند و در مکان زاویه ای دلخواه در صفحة قائم محکم و بدین ترتیب ماشینکاری سطوح مورب را با پیشروی دستی قلم امکان پذیر ساخت. یکی از قسمتهای اصلی سر قلم صفحه تراش، جعبة زیر دنده است. قلم گیر با یک پین افقی به سر قلم لولا می شود، بنابراین می تواند حول لولا و به سمت بالا حرکت چرخشی انجام دهد. در نتیجه به سبب نیرویی که قطعه کار در حین حرکت برگشت قلم به آن وارد می کند، بلند می شود. قطعه کار معمولاً به گیره ای بسته می شود که خود از طریق شیارهای T شکل به میز متصل شده است.

 

زمان لازم برای تراش سطحی به پهنای b از رابطة زیر بدست می آید.

t  =

که در آن  nبسامد حرکتهای رفت و برگشت یا حرکتهای تراش و f آهنگ پیشروی است.

          آهنگ براده برداری  Z در حین عمل تراش از رابطه زیر بدست می آید.

Z= Au = f au

که در آن u سرعت تراش و a عمق تراش است.

 

ماشین صفحه تراش دروازه ای

  به سبب محدودیت طول حرکت و طول طرة بازو در صفحه تراش معمولی تراش سطوح قطعات بزرگ با صفحه تراش دروازه ای انجام می شود با اعمال حرکت اصلی خطی به قطعه کار ( حرکت X ) و حرکت پیشروی قلم درامتداد عمود بر آن ( Y یا Z ) در صفحه تراش دروازه ای  این مسأله حل می شود. حرکت اصلی معمولاً از طریق شانه و پینیون انجام می گیرد و نیروی محرک پینیون از موتور الکتریکی دور متغیر تأمین میشود.

          همانند صفحه تراش معمولی قلم گیرهای صفحه تراش دروازه ای نیز جعبة زیر رنده دارند و مانع تداخل بین قلم و قطعه کار در حین حرکت برگشت شود حرکت پیشروی در این ماشینها پله ای است.

قطعه کار با استفاده از گیره روی شیارهای T شکل میز بسته می شود زمان ماشینکاری آهنگ براده برداری و ضخامت برادة تغییر شکل نیافته را می توان از معادله های نظیر برای صفحه تراش معمولی بدست آورد صفحه تراش دروازه ای آخرین ماشین از گروه ماشینهای با قلم تک لبه ای است که در اینجا شرح داده شد.

 

ماشینهایی که در آنها قلم های چند لبه ای بکار می رود

قلم های چند لبه ای

از رایج ترین قلم های چند لبه ای می توان مته، برقو، تیغه فرز و قلم خان کشی را نام برد که در ادامه مطلب به همراه ماشینهایی که این قلم ها اغلب روی آنها بکار می روند معرفی می شوند.

 

 

 

ماشین مته

            ماشین مته تنها عملیاتی را می تواند انجام دهد که در آنها قلم حرکت چرخشی داشته باشد و در امتداد محور چرخش خود پیشروی کند قطعه کار در حین تراش همواره ساکن است در بسیاری از ماشینهای مته حرکت پیشروی قلم با راه اندازی دستی اهرمی که در سمت راست کله گی قرار دارد انجام می شود میز کار و کله گی را می توان روی ستون حرکت داد و در محل مناسب محکم کرد و بدین ترتیب قطعات با ارتفاعات مختلف را برای ماشین کاری به ماشین بست معمول ترین عملی که با این ماشین انجام می شود مته کردن و تولید سطح استوانه ای داخلی با قلمی است که مته مارپیچ نامیده می شود.

          این قلم دو لبه برنده دارد که هر یک به سهم خود در برداشت براده شرکت می کنند پس پیشروی به ازای هر دندانه ( عمقی از ماده که بوسیله از یک دندانه برداشته و به موازات امتداد حرکت پیشروی اندازه گیری می شود ) همان ( درگیری پیش ) است که با نصف f برابر است.

a= sin k

که در آن k زاویه لبه برنده اصلی است.

/ 0 نظر / 70 بازدید